دوره های بافت دستبند

دوره های آموزشی دستبندهای دوستی

 

دوره های حضوری

FriendShip

 

412

 

دوره بافت دستبند دوستی و بافت و به روش مکرومه:

۲ جلسه ۲ ساعته

۲۰۰ هزار تومان + ۶۰ هزار تومان برای نخ, سنگهای زینتی و پلاکهای برنج

 

برخی از مباحثی که در دوره های آموزشی بافت دستبند آموزش داده می شود:

آشنایی با انواع گره ها در دستبند دوستی

نحوه نقشه خوانی برای مدل های ساده

نحوه نقشه خوانی برای مدلهای پیشرفته

آشنایی با گره مکرومه

تشخیص زیر یا رو بودن گره

آموزش دستبند ساده

آموزش دستبند به همراه مهره

468 ad